วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20

ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2