เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาท โดยมี นางสดศรี สุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีปิด ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน