วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. รวมถึงงานทั้ง 4 ฝ่าย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหนังสือส่งเสริมการอ่านผ่าน ก.ต.ป.น. ณ โรงเรียนบ้านเกวตและโรงเรียนบ้านน้ำลาด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน