วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป. น่าน เขต 2