วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ป็นประธานในการประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน เขต 2 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบ

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2