วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. รวมถึงงานทั้ง 4 ด้าน ได่แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหนังสือส่งเสริมการอ่านผ่าน ก.ต.ป.น. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่านhttps://www.facebook.com/photo?fbid=1150355772243500&set=pcb.1150355818910162