วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. รวมถึงงานทั้ง 4 ด้าน ได่แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และหนังสือส่งเสริมการอ่านผ่าน ก.ต.ป.น. ณ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ และโรงเรียนบ้านบวกหญ้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน