วันที่ 17 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ (สมรรถนะด้านที่ 1) จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 70 คน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2 โดยมี กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา และคณะกรรมการจากบุคลากรในสังกัดสพป. น่าน เขต 2 ร่วมควบคุมการสอบhttps://web.facebook.com/photo/?fbid=1148092999136444&set=pcb.1148098135802597