เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 One team Obec เข้านิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน และประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน