เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายจำลอง ไชยยา นางสาวรัศมี มงคล นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ และนางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับมอบถุงยังชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จากนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อมอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายมบรมราชกุมารี จำนวน 392 ชุด