เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต ๒ มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ พร้อมด้วยนางดวงฤทัย ยะตุ้ย นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์ และนางสาวปณิสรา วงสุยะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน