การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง...
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต ๒ มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ พร้อมด้วยนางดวงฤทัย ยะตุ้ย นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์ และนางสาวปณิสรา วงสุยะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)...
นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 One team Obec เข้านิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน และประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ และโรงเรียนวรนคร อำเภอปัว...
สพป. น่าน เขต 2 รับมอบถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

สพป. น่าน เขต 2 รับมอบถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายจำลอง ไชยยา นางสาวรัศมี มงคล นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ และนางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับมอบถุงยังชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย...