เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 One team Obec เข้านิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน และประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน