นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 One team Obec เข้านิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) สู่สมรรถนะผู้เรียน และประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง...
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาฯ...