วันที่ 10 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 พร้อมด้วยนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วมงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคาจังหวัดเชียงใหม่https://www.facebook.com/photo?fbid=1143190722960005&set=pcb.1143192309626513