วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. น่าน เขต 2