วันที่ 9 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอสพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้โรงเรียนปฎิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ