วันที่ 6 กันยายน 2565 สพป. น่าน เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเสวนาสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว โดยมี

นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด อาทิ โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนมณีพฤกษ์ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานของ สพป. น่าน เขต 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ณ อาคารจันทน์ผา และห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2https://www.facebook.com/photo?fbid=1140287809916963&set=pcb.1140290986583312