วันที่ 5 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่ าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายต้นแบบความดี จิตอาสา พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1139653976647013&set=pcb.1139658656646545