วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูมุ่งสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยมีนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน https://drive.google.com/drive/folders/1vruL8XXjqpsehUBGEueAJKFuT6e6CjHr?usp=sharing