วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียน การสอนเชิงรุก active Learning ของโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา อำเภอปัว จังหวัดน่าน