วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรม English Chinese Skills competition ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ผาทอง ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว