วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ นางสาวปณิสรา วงศ์สุยะ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการสำรวจพื้นที่ โครงการเพื่อนครูเพื่อการศึกษา ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ( Peace Corps) ในการส่งอาสาสมัครชาวอเมริกา เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ณ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอปัว จังหวัดน่าน