วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนางสดศรี สุทธการ นายจำลองไ ชยยา และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด เนื่องในโอกาสรับโล่ศึกษานิเทศก์ดีเด่น จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสามัญประจำปีสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ