วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2