วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาฯ มีโรงเรียนร่วมนำเสนอผลงานในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 4 แห่งและในระดับสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 10 แห่ง การนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2