วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินกาจัดการศึกษา จัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6 ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมีครู โรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมจำนวน 64 โรงเรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน วิถีพุทธชั้นนำ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาในภาคสงฆ์ที่ 6 โดยโรงเรียนภูคาวิทยาคม และโรงเรียนบ้านเสี้ยว เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โดยมีนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2