เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ และเยี่ยมให้กำลังใจ ครู และนักเรียน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 รับมอบโล่ ฯเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการค่าย “เยาวชน … รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ปี 2565 โดยมี ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ให้เกียรติมอบโล่ ฯ ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานครพร้อมนี้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ. กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา เด็กชายทรงพล ใจพล นักเรียนโรงเรียนบ้านผักเฮือก เป็นตัวแทนนักเรียนโครงการค่าย “เยาวชน … รักษ์พงไพร ” นางสาวธัญญ์นารี ปัญญาศิษฐ์สกุล ครูโรเงรียนสกาดพัฒนา ตัวแทนวิทยากร PN และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านด่านเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนพัฒนาต่อยอดโครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ในครั้งนี้