วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning ของโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน