วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน ณ ห้องประชุมชมพูภูคาสพป. น่าน เขต 2 โดยมี นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ