ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning ของโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเชียงกลาง...

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุวิทยา แจ้ง พายุโซนร้อน “มู่หลาน ” ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

CamScanner-08-11-2565-10.27Download
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...
กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ร่วมรณรงค์กำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพป.น่าน เขต 2

กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ร่วมรณรงค์กำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพป.น่าน เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 และบุคลากร สพป. น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ร่วมรณรงค์กำจัด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพป.น่าน เขต 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...