วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนิสิต สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อตนเองและผู้อื่น ในระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 51 คน ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เรือนจำจังหวัดน่าน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน และสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ