เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2 โดยมีนายศิริ ไชยช่อฟ้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแสงทองวิทยา (LT) นางสาวกัญญ์ชิสา พงษ์พัฒนโภคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 1(LN) และนายสุทิน ท้าวขวว้าง ครูโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1 (LT)ทำหน้าที่วิทยากร ในการนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการอบรม และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (LN) ในครั้งนี้