วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ โดยมีนายกีรติ ซามัชฌิมา และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ให้เกียรติในการพบปะให้แนวทางในการดำเนินงานวิชาการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการ