วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสื่อ และนวัตกรรมพัฒนาความสามารถ ในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จปี 2565 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ณ ธนาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ