วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา เป็นประธานในการมอบหนังสือในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน และการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร ทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมบันทึกรักการอ่านหนังสือเล่มโปรดของฉัน ระดับ ป.1. -3 กิจกรรมบันทึกรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ป.4 – 6 และ กิจรรมบันทึกรักการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์ ม.1 – 3 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2