เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย โดยมีครูปฐมวัยในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรงเรียน เข้ารับการอบรม และครูผู้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่วิทยากร พร้อมนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม