วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม