วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ และระบบดูแล และคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต (MOE) ด้วยระบบ School Health HERO ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2 โดยมีนายนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน น่าน มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้