วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อตนเองและผู้อื่น ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เรือนจำจังหวัดน่าน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน และสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ