วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อให้โรงเรียนปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของทางราชการ