วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ รายนายสมชาย นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โดยมีนางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูลย์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา