เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมหารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัดน่านให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฮือนฮังนก สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน