วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์ นายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน นายพูนทวีชัย ใบยา และนางสาวนัสนันท์ สนโต ครูโรงเรียนบ้านสบกอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย