เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ออกนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอปัว จังหวัดน่าน