วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมารองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 และได้ให้ผู้เข้าประชุมเตรียมการนำนักเรียนเข้าใช้ระบบ Pisa style Online Testing พร้อมกับออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยมีนางสดศรี สุทธการ นางรัชกร เรือนติ๊บ และนางสาวโสภิดา ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ