วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เพื่อให้โรงเรียนปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมายของทางราชการ