วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จัดกิจกรรมรถโมบาย การอ่าน และ I love English เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายน่าน 2 ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) และโรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางสดศรี สุทธการ และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ