วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จัดกิจกรรมรถโมบายการอ่าน และ I love English เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายน่าน 2 ณ โรงเรียนบ้านเชียงแล – นาทราย และ โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โดยมีนางสดศรี สุทธการ และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ