วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนไตรประชาวิทยา โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน